Varbūt esam piedzīvojuši situāciju, kad braucot mašīnā pie stūres būtu laiks lūgšanai, bet abas rokas ir aizņemtas un visa uzmanība jāvelta ceļu satiksmei. Varbūt arī vienatnē lūdzoties ir grūti koncentrēties vai dodoties kādā garākā pastaigā – gribētos, lai kāds palīdz uzturēt lūgšanas ritmu. Šādās un līdzīgās situācijās lieti noderētu kāds ērts palīglīdzeklis, kas mūs pavadītu lūgšanā.

Tādēļ, Radio Marija Latvija īsteno projektu ar mērķi popularizēt Rožukroņa lūgšanu un piedāvāt konkrētu palīglīdzekli cilvēkiem, kam tāds ir vajadzīgs viņu garīgās dzīves pilnveidošanai.

Esam sagatavojuši lūgšanas audio ierakstus, kas ir ērti pieejami CD diskā, USB flash atmiņā un Radio Marija Latvija mājaslapā.

Lūgšanu vada un ierakstā piedalās pieci Latvijas bīskapi: Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevčs, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis un Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.

Ierakstos var klausīties Rožukroņa 4 daļas, litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam un Veltīšanās lūgšanu, kā arī litāniju Sv. Jāzepa godam.

Lai Tu varētu iegādāties un lejupielādēt Rožukroņa ierakstus platformā Bancamp, spied pogu “buy”!

Šie ieraksti ir tapuši, pateicoties daudzu ziedotāju atbalstam!

Lai arī turpmāks Radio Marija varētu skanēt un pastāvēt, ir nepieciešams arī Tavs ziedojums, tādēļ iegādājoties ierakstu, vēlamais minimālais ziedojums ir 3 eiro!

Zemāk, aiz katra noslēpuma Tu atradīsi arī ierakstus Hearthis, Spotify un ApplePodcasts!

Rožukroņa lūgšanu kārtība

Rožukronis sākot, svētā krusta zīme Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

(Uz nākamajām 3 zīlītēm)
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,
un mūžīgi mūžam. Amen.

Pēc katra Rožukroņa noslēpuma seko:

Tēvs mūsu…

(Uz nākamajām 10 zīlītēm) Esi sveicināta, Marija

Gods lai ir

V. Marija, bez grēka ieņemtā,
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.

Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargi mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.

(Rožukroņa beigās, pēc pēdējā noslēpuma )
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara,
piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svēto, katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

Rožukroņa noslēpumi

Ir četras noslēpumu kopas — priecīgā, sāpīgā, gaismas un augstās godība daļa un katra satur piecus galvenos notikumus no Jēzus dzīves. Lūdzot Rožukroni, mēs vienlaikus ieejam vienā šo noslēpumu kopumā, pārdomājot tos ar Marijas, Jēzum vistuvākās mācekles acīm. 

Baznīca tradicionāli lūdz noteiktus noslēpumus noteiktās nedēļas dienās:

Pirmdiena: pirmā daļa, Priecīgie noslēpumi 
Otrdiena: trešā daļa, Sāpīgie noslēpumi 
Trešdiena: ceturtā daļa, Augstās godības noslēpumi 
Ceturtdiena: otrā daļa, Gaismas noslēpumi
Piektdiena: trešā daļa, Sāpīgie noslēpumi
Sestdiena: pirmā daļa, Priecīgie noslēpumi  
Svētdiena: ceturtā daļa, Augstās godības noslēpumi  

Pirmā daļa – priecīgā

Spotify

Pirmais noslēpumsEņģeļa pasludinājums Jaunavai Marijai

Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nazareti pie Jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram Jāzepam; un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus.” (sal. Lk 1, 26-31)

Otrais noslēpums – Marija apmeklē svēto Elizabeti

Marija steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabeti piepildīja Svētais Gars. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis!” (sal. Lk 1, 39-42)

Trešais noslēpums – Jēzus piedzimšana

Jāzeps no Nazaretes pilsētas Galilejā devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās. Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa dzemdētu. Un Marija dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. (sal. Lk 2, 4-7)

Ceturtais noslēpums – Bērna Jēzus upurēšana templī

Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās viņu šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu veltītu Kungam. Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No Svētā Gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis Kunga Svaidīto. Viņš paņēma Bērnu savās rokās, slavēja Dievu un sacīja: “Manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai!” (sal. Lk 2, 29-32)

Piektais noslēpums – Bērna Jēzus atrašana svētnīcā

Kad Jēzus bija divpadsmit gadus vecs, Jāzeps un Marija pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un, kad, svētku dienām izbeidzoties, viņi atgriezās atpakaļ, Bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. Viņu neatraduši, tie atgriezās Jeruzalemē, Jēzu meklēdami. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu atrada sēžam svētnīcā starp Rakstu mācītājiem, tos klausoties un jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm. (sal. Lk 2, 42-46) 

Otrā – gaismas daļa

Spotify

Pirmais noslēpums Jēzus kristības Jordānā

Jēzus atnāca no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Pēc kristībām Jēzus tūlīt izkāpa no ūdens. Un, lūk, debesis atvērās, un Viņš redzēja Dieva Garu baloža veidā nolaižamies pār sevi. Un balss no debesīm sacīja: “Šis ir mans mīļais Dēls, kurš man ļoti labpatīk.” (sal. Mt 3)

Otrais noslēpums Jēzus pirmais brīnums Kānas kāzās

Galilejas Kānā bija kāzas. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus Māte sacīja Jēzum: “Viņiem nav vīna.” Bet Jēzus viņai atbildēja: “Vēl Mana stunda nav pienākusi.” Viņa Māte sacīja apkalpotājiem: “Dariet visu, ko Viņš jums sacīs!” Jēzus tiem teica: “Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz malām. Kad galda pārzinis nogaršoja ūdeni, tas bija pārvērsts vīnā, un viņš sacīja līgavainim: “Ikviens cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet tu taupīji labo vīnu līdz šim.” Tāds bija Jēzus brīnumdarbu sākums, ko Viņš paveica Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un Viņa mācekļi ticēja Viņam. (sal. Jņ 2)

Trešais noslēpums Dieva valstības sludināšana un aicinājums atgriezties

Jēzus sacīja: “Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt! Gandariet par grēkiem un ticiet Evaņģēlijam!” (sal. Mk 1)

Kungs izdziedināja triekas slimo, sacīdams: “Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti! Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!” Un tas tūlīt piecēlās un, paņēmis gultu, aizgāja, visiem redzot. Un ļaudis brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: “Kaut ko tādu mēs vēl nekad nebijām redzējuši!” (sal. Mk 2, 5.11-12)

Ceturtais noslēpums Pārveidošanās Tabora kalnā

Jēzus paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Un Viņa sejas izskats kļuva citāds, un Viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu: tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā un runāja par Kristus ciešanām un nāvi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē. Bet mācekļi bija miega nomākti; un uzmodušies tie redzēja Jēzus godību. Un Pēteris sacīja Jēzum: “Mācītāj, mums ir labi šeit būt; mēs uztaisīsim trīs teltis: vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” Viņiem tā runājot, parādījās mākonis un apēnoja viņus. Un balss atskanēja padebesī, sacīdama: “Šis ir mans mīļais Dēls, Viņu klausiet!” (sal. Lk 9, 28-35)

Piektais noslēpums Euharistijas iedibināšana

Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa stunda pienākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja tos līdz galam. (Jņ 13, 1) Vakariņu laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja to, lauza, deva saviem mācekļiem un sacīja: “Ņemiet, šī ir mana Miesa.” Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: “Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas.” (Mk14, 22-24)

 Trešā – Sāpīgā daļa

Spotify

Pirmais noslēpums – Kungs Jēzus lūdzas Olīvdārzā

Jēzus, ceļos nometies, lūdza Dievu, sacīdams: “Tēvs, ja Tu vēlies, atņem šo biķeri no manis! Tomēr ne mans, bet Tavs prāts lai notiek!” Nāves baiļu pārņemts, Viņš lūdza Dievu jo karstāk. Un sviedri kā karstas asins lāses ritēja pār Viņa dievišķo vaigu. (sal. Lk 22, 41-44)

Otrais noslēpums –  Šaustīšana

Pilāts atkal uzrunāja tautu un sacīja: “Ko tad jūs vēlaties, lai es daru ar Jūdu ķēniņu?” Bet pūlis kliedza: “Sit Viņu krustā!” Un Pilāts, vēlēdamies ļaudīm iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai Viņu sistu krustā. (sal. Mk 15, 12-15)

Trešais noslēpums – Kunga kronēšana ar ērkšķu kroni

Un kareivji, nopinuši kroni no ērkšķiem, lika to Jēzum galvā un niedri Viņa labajā rokā. Un tie, Viņa priekšā ceļos mezdamies, ņirgājās, sacīdami: “Esi sveicināts, Jūdu ķēniņ!” (sal. Mt 27, 29)

Ceturtais noslēpums  – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu

Un Jēzus, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas saucās Galvaskausa vieta, bet ebrejiski Golgāta. (sal. Jņ 19, 17)

Piektais noslēpums – Jēzus ciešanas un nāve pie Krusta

Nonākuši vietā, kas saucās Kalvārija jeb Golgāta, tie tur sita Jēzu krustā un tāpat divus slepkavas: vienu pa labi, otru pa kreisi no Viņa. Bija ap sesto stundu, un tumsa iestājās līdz pat devītajai stundai. Un saule aptumšojās, un priekškars svētnīcā pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī, sacīdams: “Tēvs, Tavās rokās Es atdodu savu garu!” Un, to teikdams, Viņš izdvesa garu. (sal. Lk 23, 33.44-46)

Ceturtā daļa – godības

Spotify

Pirmais noslēpums Augšāmcelšanās

Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: “Nebīstieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit nav, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā bija sacījis!” (sal. Mt 28, 5-6)

Otrais noslēpums Kunga Jēzus uzkāpšana debesīs

Pēc sarunas ar mācekļiem Kungs Jēzus uzkāpa debesīs, kur sēž pie Dieva labās rokas. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. (sal. 16, 19-20)

Trešais noslēpums Svētā Gara atnākšana

Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur atradās Vissvētākā Jaunava Marija un apustuļi. Un parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti. (sal. Apd 2, 1-4)

Ceturtais noslēpums Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs

Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu Bezvainīgās Jaunavas Marijas, Tava Dēla Mātes, miesu un dvēseli paņēmi debesu godībā, dari, lai mēs pastāvīgi rūpētos par garīgajiem labumiem un nopelnītu sev līdzdalību Viņa godībā. (no “Romas Misāle” )

Piektais noslēpums Jaunavas Marijas kronēšana debesīs

Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta Sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis. (Atkl 12,1)

Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Spotify

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, …
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, …
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam,
Liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela,
Un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību
Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
Un priecātos mūžīgajā dzīvē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

VELTĪŠANĀS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ

Spotify

Vissvētākā Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi Tavai Bezvainīgajai Sirdij. Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un, saskaņā ar Evaņģēliju, uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs būtu pilnīgi Tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev, vislabā Māte, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā Mises Upurī, apustuliski darboties, ik dienas dievbijīgi skaitīt rožukroņi un, atbilstoši Evaņģēlijam, priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulei. Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam Tēvam un vienoti kopā ar viņa bīskapiem un priesteriem. Tavā Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuļi, lai veicinātu tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar Pāvestu, kas ir Baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam Tevi, Baznīcas Māte, sniegt viņam savu īpašo aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie Tevis un pamudināt viņus uz Tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību lūkojamies uz Tevi, žēlsirdīgā Māte, un lūdzam glābt visus savus bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija! 

Litānija Svētā Jāzepa godam

Spotify

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!                                                                
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums! 
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums! 
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!  

Svētā Marija, lūdz par mums!                                                                           
Svētais Jāzep, lūdz par mums! 
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns, lūdz par mums! 
Patriarhu gaisma, lūdz par mums! 
Dievmātes līgavainis, lūdz par mums! 
Pestītāja aizbildnis, lūdz par mums!
Šķīstais Jaunavas sargātājs, lūdz par mums! 
Dieva Dēla uzturētājs, lūdz par mums! 
Rūpīgais Kristus aizsargātājs, lūdz par mums!
Kristus kalps, lūdz par mums!
Pestīšanas kalps, lūdz par mums!
Svētās ģimenes galva, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, gudrības piemērs, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais, lūdz par mums! 
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps, lūdz par mums! 
Pacietības spoguli, lūdz par mums! 
Nabadzības mīlētāj, lūdz par mums! 
Strādnieku priekšzīme, lūdz par mums! 
Mājas dzīves košums, lūdz par mums! 
Jaunavu sargs, lūdz par mums! 
Ģimenes atbalsts, lūdz par mums! 
Palīgs grūtībās, lūdz par mums!
Nelaimīgo iepriecinātājs, lūdz par mums! 
Slimnieku cerība, lūdz par mums! 
Bēgļu aizbildnis, lūdz par mums!
Noskumušo aizbildnis, lūdz par mums!
Nabagu aizbildnis, lūdz par mums!
Mirstošo gādnieks, lūdz par mums! 
Biedinājums ļauniem gariem, lūdz par mums! 
Svētās Baznīcas aizstāvis, lūdz par mums!  

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SV. JĀZEPAM

Spotify

Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un Tavas Vissvētākās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.

Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā Tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, un Tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen.