Mazs Bībeles citāts, priestera vai klostermāsas meditācija un neliels dienas uzdevums palīdzēs Tev pārdomāt, kur Kristus ir tavā dzīvē, kā Viņš darbojas gan ikdienišķos, gan pārsteidzošos notikumos. Lai pieteiktos saņemt Adventa kalendāra ierakstu savā epastā, apmeklē saiti ej.uz/adventa-kalendars22 

RML aicina arī tevi iesaistīties. Lai notiek brīnums sadzirdot Bībeles vārdus, kas tev saka: ” NEBĪSTIES”, tu esi atradis vai atradusi žēlastību pie Dieva.

Visus ierakstus kopā atradīsi šeit:

1.diena, 27. novembris

“Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.” /Mt 24:42/.
Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis v.e. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs:

2. diena, 28. novembris

“Izprotiet pašreizējo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi.” /Rom. 13:11/
Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags:

3. diena, 29. novembris

“Bet, kad Viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie Viņa, To lūdza un sacīja: “Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas.”Un Jēzus uz to saka: “Es iešu un to darīšu veselu.” /Mt.8:5-7/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Jānis Meļņikovs SJ

4. diena, 30. novembris

“Izaugs atvase no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” /Isaja 11:1-2/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Pr. Tadeusz Ciesļaks:

5. diena, 1. decembris

“Un Jēzus, iedams no turienes, gāja gar Galilejas jūru; un, uzkāpis kalnā, Viņš tur apsēdās. Un daudz ļaužu nāca pie Viņa un atveda līdz mēmus, aklus, klibus, kropļus un daudz citus un nolika tos pie Viņa kājām; un Viņš tos dziedināja.” /Mt 15:29-30/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Edgars Cakuls

6. diena, 2. decembris

“Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!” /Mt 15:29-30/

Pārdomas šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis

7. diena, 3. decembris

“Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja Viņam, brēkdami un sacīdami: “Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!” /Mt. 9:27/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Inese Lietaviete

8. diena, 4. decembris

“Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.” /Mt 9:36/

Pārdomas šai dienai sagatavojuis pr. Ilmārs Tolstovs

9. diena, 5. decembris

“Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” /Isaja 11:6/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Gunta

10. diena, 6. decembris

“Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” /Mt. 3:3/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Staņislavs Prikulis

11. diena

“Sakait izmisušām sirdīm: “Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs! Atriebība nāk un Dieva atmaksa! Viņš pats nāk un jūs izglābs!” /Is. 35:4/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Tabita

12. diena

“Redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: “Cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstu mācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt: “Kas Šis tāds ir, ka Tas runā Dieva zaimojumus? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs?” /Lk. 5:20/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra

13. diena

Saucēja balss: “Tuksnesī gatavojiet Kunga ceļu! Taisnas dariet Dieva takas klajumā! Katra ieleja lai piepildās, katrs kalns un paugurs lai kļūst zemāks;kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens – par līdzenu ceļu.” /Is. 40:3-4/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Emanuela

14. diena

“Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu.” /Mt 11:28/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi pr. Ivars Juhņēvičs

15. diena

“Es esmu Kungs tavs Dievs, kas satver tavu roku un saka tev: “Nebīsties, es tev palīdzēšu”. /Is. 41:13/

Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Andris Kravalis

16. diena

“Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars. Cilvēka Dēls atnāca, Viņš ēd un dzer; un tie saka: redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs, – un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.” /Mt. 11:18-19/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Andris Ševels

17. diena

“Redzi, Es sūtu Savu eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.” /Mt 11:10/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Agnese

18. diena

“Jēzus tiem sacīja: “Ejiet un sakiet Jānim visu, ko jūs dzirdat un redzat: akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts.” /Mt 11:4-5/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Mārtiņš Klušs

19. diena

“Un, kad Viņš ienāca Templī, tad, Viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecaji piegāja pie Viņa un sacīja: “Ar kādām tiesībām tu to dari? Un kas tev ir devis šīs tiesības?” /Mt 21:23/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Meinarda

20. diena

“Tad Jēzus viņiem teica: “Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles pirms jums ieies Dieva valstībā. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt; bet muitnieki un netikles viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt.” /Mt. 21:31-32

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Dmitrijs Artjomovs

21. diena

“No saules lēkta līdz vakaram lai zināms, ka nav neveina bez manis, es esmu Kungs, un nav cita! Es daru gaismu un radu tumsu, es dodu mieru un radu ļaunu, es esmu Kungs, kas to visu dara! Lejiet lietu, jūs debesis, augšā, padebesis lai taisnību raso, lai zeme atveras un glābiņš dīkst, un taisnība sazeļ – es, Kungs, to radiju!” /Is. 45: 6-8

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Anna Marija

22. diena

“Kungs runāja, sacīdams Ahazam: “Prasi no Kunga, sava Dieva, sev zīmi vai no pazemes dziļumiem vai no debesu augstumiem.” /Is. 7:10-11/

Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Viktors Stulpins

23. diena

“Pēc aizvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu,
Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru,
Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu,
Ēlihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleāzars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu,
Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus.” 
/Mt. 1:12-16/

Pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Ivars Jēkabsons

24. diena

“Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis.” /Mt. 1:24/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Liliana

25. diena

“Eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva.” /Mt. 1:24/

Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Edvards Pavlovskis

26. diena

“Kungs ir atcēlis tavu sodu, viņš ir aizdzinis tavus ienaidniekus.Kungs, Izraēļa ķēniņš, ir tavā vidū, tev vairs nebūs jābīstās ļauna.” /pravieša Sofonija 3:14-15/

Pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Linards Rozentāls