Dārgais Radio Marija draugs,

Ik gadu RML cenšas būt Tavs atbalsts Adventa laikā. Advents ir gaidīšanas laiks, kad gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem. Šajā liturģiskajā laikā Baznīca mūs aicina lasīt dažādus Svēto Rakstu fragmentus, kuri mūs mudina meditēt par Kristus nākšanu pasaulē. Tā nav tikai tāda atskatīšanās uz vēstures posmu, kad Kristus nebija iemiesojies un piedzimis un vēlāk nāca pasaulē; šis laiks mūs mudina saskatīt arī to kā Kristus turpina nākt mūsu dzīvē šodien. Jēzus pie mums turpina nākt sakramentos, kurus mums dod Baznīca, jo īpaši Euharistijas sakramentā, Kristus pie mums nāk caur citiem cilvēkiem, kurus sastopam savā dzīvē, Viņu sastopam ikdienā, kad apzināmies Viņa klātbūtni, jo Viņš ir dzīvs!

Šogad Adventa laikā Baznīca visā pasaulē gatavojas sinodei par Baznīcu, kā kopienu, kuras locekļi dodas vienotā svētceļojumā. Līdz aprīlim draudzes, kopienas un ikviens indivīds ir aicināts ņemt dalību sinodālajā ceļā. Vārds “sinodāls” nozīmē Kopīgs ceļš ar citiem. Tātad Baznīca kā Dieva tauta, kura dodas kopīgā ceļā.

Sinodālo ceļu pāvests Francisks uzsāka 10. oktobrī. Kopš 17. oktobra svinīgā veidā šis ceļš tika uzsākts diecēžu līmenī. Sinodālā ceļa sagavošanās dokuments saka, ka “Kopīgais ceļš un kopīgas pārdomas par noieto ceļu ļauj Baznīcai piedzīvot kopību, sasniegt līdzdalību un atvērties misijai. Mūsu kopīgais ceļš tieši visiedarbīgāk īsteno un atklāj Baznīcu kā svētceļojošo un misionāro Dieva tautu.”

Šī procesa laikā, kas vietējā mērogā ilgs līdz aprīlim esam aicināti tikties savās draudzēs, kopienās, aicināt piedalīties savus draugus, kuri uz Baznīcu neiet, lai dalītos savā pieredzē kā jūtamies šajā kopīgajā ceļā, kāds ir bijis šis ceļš līdz šim un kā tas Baznīcai ir ļāvis sludināt Evaņģēliju, kā arī kādus soļus Svētais Gars mudina Baznīcu spert, lai augtu savā kopīga ceļa aicinājumā.

Tāpēc Radio Marija šogad Adventa laikā pievērsīs uzmanību tieši šiem jautājumiem: kas ir Dieva Baznīca, kāda tā ir un kāda ir dažādu cilvēku pieredze tajā? Advents – Kristus gaidīšanas laiks ir piemērots brīdis, kad paraudzīties uz Baznīcu un citiem cilvēkiem sev apkārt un saskatīt kā Kristus nāk pie mums caur tiem.

Savā vēstījumā pirms jauniešu dienām 21. novembrī pāvests Francisks atgādina mums, ka “Cilvēks nevar iepazīt Jēzu, ja nepazīst Baznīcu. Jēzu nevar iepazīt citādi, kā vien caur brāļiem un māsām Viņa kopienā.” Tā nav kāda jauna doma, ko piedāvā pāvests. Jau izsenis Baznīcas tēvi ir teikuši: “kam Baznīca nav par  māti, tam Dievs nav par Tēvu.”

Šajā Adventa kalendārā Tev būs iespēja lasīt fragmentus no Baznīcas dokumentiem, kas ir Baznīca, kā arī dzirdēt dažādu cilvēku liecības, kāda ir viņu pieredze ar Baznīcu un tās misiju. Tas viss Tev ļaus iedziļināties Baznīcas noslēpumā, kurā sastopam Jēzu un kuras daļa esi arī Tu. Tāpat ceru, ka tas mudinās Tevi pašu pārdomāt kāda ir Tava pieredze ar Baznīcu, kā Tu tajā sastopi Kristu un kāda ir Tava līdzdalība tās misijā.

Lai šis Advents mums visiem ļauj labāk iepazīt Jēzu Viņa mistiskajā miesā Baznīcā, kuras locekļi mēs visi esam.

Aicinu Tevi pieteikties Adventa kalendāram šeit: mlgn.to/923w

Atgādinu, ka RML ir nekomerciāla radio stacija un to uztur tās klausītāji. Arī šogad Tevi katru dienu iedvesmos Adventa kalendārs pateicoties neskaitāmiem ziedotājiem, kuri nosedz visas izmaksas. Ja arī Tu vēlies atbalstīt RML darbu, lai tā turpina iedvesmot arī citus, tad apmeklē šo saiti https://rml.lv/ziedo/

Paldies visiem, kuri dara RML darbu iespējamu!

Pr. Pēteris Skudra

Klausies Adventa kalendāra ierakstus šeit:


1.Adventa svētdiena
, 28. novembris

“Kopīgais ceļš un kopīgas pārdomas par noieto ceļu ļauj Baznīcai piedzīvot kopību, sasniegt līdzdalību un atvērties misijai. Mūsu kopīgais ceļš tieši visiedarbīgāk īsteno un atklāj Baznīcu kā svētceļojošo un misionāro Dieva tautu”
(Vispārējas normas Sinodālā ceļa sagatavošanās dokuments, 2)

Piedāvājam Tev ieklausīties Liepājas diecēzes bīskapa, Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētāja Viktora Stulpina liecībā, kāda ir viņa pieredz ar Baznīcu.

Bīskapam Viktoram Baznīca ir daļa no viņa identitātes. Ko Tev nozīmē Baznīca un kāda ir Tava pieredze ar Baznīcu?  

2. diena, 29. novembris

“Baznīcas un tās institūciju citāda nākotne, saskaņā ar saņemto misiju, iedomājama līdz ar apņēmību aizsākt ieklausīšanās, dialoga un kopīgas izšķiršanas procesus, kuros katrs var ņemt dalību un sniegt savu ieguldījumu. Apņemšanās iet kopīgo ceļu ir pravietiska zīme cilvēcei, kurai vajadzīgs kopīgs projekts, kas nāktu par labu visiem. Uz kopību, brālību, līdzdalību un subsidiaritāti spējīga Baznīca, kas uzticīga tam, ko sludina, spēj gan atrasties līdzās trūcīgajiem un atstumtajiem, gan iestāties par tiem. Lai notiktu kopīgais ceļš, jāļauj Garam mūs audzināt patiesā sinodālā domāšanā, lai ar drosmi un sirds brīvību mēs ienāktu mainīšanās procesā, kas svarīgs Baznīcas aicinājumā uz nemitīgu atjaunotni.”(Vispārējas normas Sinodālā ceļa sagatavošanās dokuments, 9)

Anita Ābeltiņa ir sieva, mamma, viņai ir 39 gadi, strādā apdrošināšanas nozarē, ir Rīgas Kristus Karaļa draudzes locekle. Piedāvājam ieklausīties viņas stāstījumā, kas viņai ir Baznīca?

Anitai Baznīca ir līdzcilvēki. Kāda ir Tava pieredze? Vai sajūti Baznīcu kā kopienu?

3. diena, 30. novembris

“Baznīcas un tās institūciju citāda nākotne, saskaņā ar saņemto misiju, iedomājama līdz ar apņēmību aizsākt ieklausīšanās, dialoga un kopīgas izšķiršanas procesus, kuros katrs var ņemt dalību un sniegt savu ieguldījumu. Apņemšanās iet kopīgo ceļu ir pravietiska zīme cilvēcei, kurai vajadzīgs kopīgs projekts, kas nāktu par labu visiem. Uz kopību, brālību, līdzdalību un subsidiaritāti spējīga Baznīca, kas uzticīga tam, ko sludina, spēj gan atrasties līdzās trūcīgajiem un atstumtajiem, gan iestāties par tiem. Lai notiktu kopīgais ceļš, jāļauj Garam mūs audzināt patiesā sinodālā domāšanā, lai ar drosmi un sirds brīvību mēs ienāktu mainīšanās procesā, kas svarīgs Baznīcas aicinājumā uz nemitīgu atjaunotni.”/Vispārējas normas Sinodālā ceļa sagatavošanās dokuments, 9/

Sintijai Beitānei ir 18 gadi, viņa ir aktīva skolniece, luterāne, projekta Celsimies un celsim vadītāja. Piedāvājam ieklausīties viņas stāstījumā, ko viņai nozīmē Baznīca?

Sintija baznīcā sajūt mieru, mīlestību piepildījumu.. Kādas sajūtas Tevi pārņem, esot baznīcā?

4. diena, 1. decembris

„Dievam ir labpaticis cilvēkus svētdarīt un atpestīt nevis atsevišķi bez to savstarpējās saistības, bet gan veidot no tiem vienu tautu, kas viņu pazītu patiesībā un Viņam kalpotu svētumā”

(Lumen Gentium, n.9)

Henriks Rektiņš, 27 gadi, mācās Latvijas starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā, ir 5. kursa seminārists. 

Piedāvājam ieklausīties viņa stāstījumā, ko viņam nozīmē Baznīca. 


5. diena, 2. decembris

„Pat ja daži saskaņā ar Kristus gribu tiek iecelti citu labā par mācītājiem, noslēpumu dalītajiem un ganiem, tomēr starp visiem valda patiesa vienlīdzība attiecībā uz cieņu un visiem ticīgajiem kopīgo darbu Kristus miesas veidošanā” (Lumen Gentium, n.32)


Šīs dienas lieciniece ir Ginta Goldmane. Mamma, vecmamma, aprūpes centra vadītāja, Siguldas katoļu draudzes pastorālās padomes pārstāve, 51 gads.
Piedāvājam ieklausīties viņas stāstījumā, ko viņai nozīmē Baznīca.

6. diena, 3. decembris

“Visi kristītie tāpēc ņem dalību Kristus priesteriskajos, pravietiskajos un karaliskajos pienākumos, īstenojot savas dažādās harizmas, aicinājumus un kalpojumus, šādi evaņģelizējot individuāli un kā visa Dieva tauta.” (Sinodālā ceļa sagatavošanās dokuments, 12.)Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Andrejs Goloborodko pazīstams arī kā reperis 5-O. Vīrs, tēvs, Latvijas Baptistu Draudžu Savienības jauniešu apvienības vadītājs. Piedāvājam ieklausīties viņa stāstījumā, ko viņam nozīmē Baznīca!

Andrejam Baznīca ir draudze, kurā Dievs saved kopā dažādus cilvēkus, kurus mēs mācāmies mīlēt. Ar kādiem cilvēkiem Dievs ir savedis kopā Tevi Tavā draudzē?

7. diena, 4. decembris

“Visi ticīgie no Svētā Gara saņēmuši svaidījumu, tāpēc tie „nevar maldīties ticībā, šī īpašā dāvana, kura tiek dota, tiek apliecināta ar pārdabisko ticības apjausmu, kas piemīt visai Dieva tautai kopumā, kad no bīskapa līdz pat beidzamajam ticīgajam lajam ir vispārēja saskaņa ticības un morāles jautājumos.” (Lumen Gentium, n. 12).

Šodien aicinām Tevi ieklausīties liecībā, ko sagatvojis Harijs Teteris. Viņam ir 63 gadi, viņš ir inženieris, vectēvs, Siguldas draudzes atjaunotnes programmas koordinators.

Harijs stāsta, kā meklēja labumu un atrada to Baznīcā. Viņš sastapa Jēzu Kristu, kas ir viņa dzīves pamats un klints uz kuras ta balstās. Kas ir Tavas dzīves pamats? 

8. diena, 5. decembris

“Cik reižu esam dzirdējuši sakām: “Jēzum jā, Baznīcai nē!” It kā viens varētu būt alternatīva otram. Cilvēks nevar pazīt Jēzu, ja nepazīst Baznīcu. Jēzu nevar iepazīt citādi, kā vien caur brāļiem un māsām Viņa kopienā. Mēs nevaram sevi saukt par pilnīgiem kristiešiem, ja nepiedzīvojam ticības ekleziālo dimensiju.”

(Pāvests Francisks, vēstījums 36. pasaules jauniešu dienai)

Šodien aicinām Tevi ieklausīties liecībā, ko sagatvojis Mareks Savickis, 44 gadi. Tēvs, vīrs, militārais kapelāns, Iecavas katoļu draudzes loceklis, RML brīvprātīgais

 Vai arī Tu esi izjutis universālās Baznīcas skaistumu?

9. diena, 6. decembris

Vārds “Baznīca” (ekklesia, no grieķu valodas ek-kalein, saukt ārā) nozīmē “sasaukšanu”. (..) Baznīcā Dievs sasauc savu tautu no visām zemes malām. Termins Kyriakē, no kura cēlušies vārdi church, Kirche, nozīmē “tā, kas pieder Kungam“.

(Katoliskās Baznīcas katehisms, 751)

Šodien aicinām Tevi ieklausīties liecībā, ko sagatvojis Rojs Ralfs Bidzāns,16 gadi, Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēns, aktīvs katoļu jaunietis.

Rojam draugi ir tie, kas palīdz iepazīt citas konfesijas. Tāpat viņš redz, kas katrā konfesijā ir vērtīgs. Kādas konfesijas pārstāv Tavi draugi? Ko Tu vari no viņiem mācīties?

10. diena, 7. decembris

Kristiešu valodā vārds “Baznīca” apzīmē ne tikai liturģisku sapulci, bet arī vietējo draudzi un visu ticīgo universālo kopienu. Tomēr šīs trīs nozīmes nav šķiramas. “Baznīca” ir tauta, kuru Dievs sapulcina visā pasaulē. Tā pastāv vietējās draudzēs un īstenojas kā liturģiska, īpaši euharistiska, sapulce. Tā dzīvo no Kristus Vārda un Miesas un tādējādi pati kļūst par Kristus Miesu.
(Katoliskās Baznīcas katehisms, 752)

Šodien aicinām Tevi ieklausīties liecībā, ko sagatvojusi māsa Marija Benedikta no Svētā Gara44 gadi, baskāju karmelīšu māsa.

Māsa Baznīcā nonāca pateicoties draugiem. Dzīvojot kontemplatīvā klauzūras klosterī māsa joprojām Baznīcu piedzīvo kā kopību ar Kristu un citiem cilvēkiem. Kā Tu nonāci Baznīcā un kas ir Tava kopiena šodien? Par kuriem cilvēkiem Tu lūdzies ikdienā?

11. diena, 8. decembris

Baznīca ir Dieva tauta: Dievs nepieder kādai vienai tautai. Bet Viņš ieguva sev īpašumā tautu no tiem, kas agrāk nebija tauta: “izredzētu tautu, karalisku priesterību, svētu tautu” (sal. 1 Pēt 2, 9)
(Katoliskās Baznīcas katehisms, 782)

Šīs dienas pārdomas sagatvojis Kristaps Staņa, 42 gadi,  Latvijas regbija izlases treneris un regbija kluba Fēnikss galvenais treneris, agnostiķis.

Kristaps stāsta, ka prakstizējošiem kristiešiem baznīca – tā ir iespēja pasmelties spēku un gudrību tajās zināšanās, ko sniedz Baznīca, kas ir gadu tūkstošiem pierādītas zīmes un līdzības, kur tikpat labi attiecas uz šodienas ikdienas parādībām. 
Kur tu smelies spēku un gudrību, kas tevi iedvesmo un palīdz ikdienā? 

12. diena, 9. decembris

“Baznīcas stāvoklis ir Dieva bērnu cieņa un brīvība: viņu sirdīs kā templī mājo Svētais Gars.”

(Katoliskās Baznīcas katehisms, 782)

Šīs dienas pārdomas sagatvojusi ģimene- Signe (35) un Ingus (38) Liekniņi. Sieva – psiholoģe, strādā ar pusaudžiem, kristiete kopš dzimšanas; Vīrs – datu analītiķis, gatavojas kristībām, abi – Rīgas Svētā Alberta draudzes un Neokatehumenālā ceļa kopienas locekļi. 

Līdzīgi kā Signe un Ingus Tu arī vari sev pajautāt: Vai Kristus ir tavs draugs?

13. diena, 10. decembris

“Baznīcas likums ir jaunais bauslis: mīlēt, kā pats Kristus mūs ir mīlējis.”

(Katoliskās Baznīcas katehisms, 782)

Šīs dienas pārdomas sagatvojisdiakons Gatis Avotiņš. Viņam ir 46 gadi, precēts diakons, tēvs, finansists, aktīvs Siguldas draudzes loceklis, RML brīvprātīgais.

Līdzīgi kā Gatis, Tu vari arī sev uzdot jautājumus: Vai tu jūties piederīgs/a draudzei, baznīcai, uz kuru ej? Vai tu zini, kas ir kalpošana? Kādu kalpojumu tu gribētu uzņemties? Kā tu gribētu iesaistīties? Vai tu zini, ka ir dažādas kopienas Baznīcā? Par kādām organizācijām Baznīcā tu esi dzirdējis/usi?

14. diena, 11. decembris

“Baznīcas sūtība ir būt par zemes sāli un pasaules gaismu. Visai cilvēcei tā ir spēcīgs vienības, cerības un pestīšanas iedīglis.”
(Katoliskās Baznīcas katehism, 782)

Šīs dienas pārdomas sagatvojusi Ingrīda Lisenkova. Viņai ir 44 gadi, 10 gadus strādājusi Katoļu Baznīcas Info centrā, Katoļu Baznīcas Vēstneša redaktore, mamma, sieva.

Ingrīda Baznīcā ir piedzīvojusi gan priecīgus gan vilšanās brīžus. Grūtību brīžos palīdz Dieva mierinājums un atziņa, ka Baznīcā galveno darbu paveic pats Dievs. Kādus priecīgus brīžus esi piedzīvojusi savā draudzē? Kas Tev ir licis vilties Baznīcas cilvēkos? Kas Tev palīdz pārvarēt grūtus brīžus?

15. diena, 12. decembris

Baznīcas mērķis ir “Dieva valstība, kuru pats Dievs ir iesācis zemes virsū, valstība, kuru arvien ir jāizplata, līdz laiku beigās Dievs pats to pilnīgi pabeigs”
(Lumen Gentium, 9)

Šīs dienas pārdomas sagatvojis Roberts Dobrovs. 52 gadi, bezdarbnieks, bezpajumtnieks, katolis.

Roberts iesaka, ka Baznīcai vajadzētu rūpēties par nabagiem un palīdzēt tiem, kam ir visgrūtak. Kā Tu vari palīdzēt nabagiem?

16. diena, 13. decembris

“Baznīca ir katoliska, tas ir, universāla, atvērta telpa, kurā visi tiek pieņemti un kur visus aizsniedz Dieva žēlsirdība un Viņa aicinājums mīlēt. Katoliskajā Baznīcā nav un nedrīkst būt mūri.
(Pāvesta Franciska uzruna apustuliskajā vizītē Kiprā 2021. gada 2. decembrī)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Alfrēds Indriks, 74 gadi, galdnieks, Jelgavas katoļu draudzes aktīvists, vīrs, tēvs.

Alfrēda dzīves moto ir “lūdzies un strādā”. Vai Tev izdodas veltīt laiku lūgšanai ikdienā? Kāda ir Tava lūgšana? Vai Tu pateicies Dievam? Vai ieklausies Viņā? Vai Baznīca Tev palīdz izkopt lūgšanu dzīvi? 

17. diena, 14. decembris

Baznīca ir kopīgās mājas, vieta, kur tiek veidotas attiecības, kur tās locekļi sadzīvo, neraugoties uz atšķirībām”

(Pāvesta Franciska uzruna apustuliskajā vizītē Kiprā 2021. gada 2. decembrī)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Edgars Ābeltiņš, 39 gadi, vīrs, tēvs, strādā finanšu sfērā, kritiešu līdzgaitnieks, RML fotogrāfs.

Edgars uzsver, ka viņaprāt, Baznīca gan kā ēka, kas liek pievērst prātu garīgajam, gan kā draudze, starp kuras biedru viedokļiem var rast sev būtisko, palīdz un nevis liek šķēršļus katra personīgajam ceļam uz ticību. Kā ir ar Tevi? Vai Tev Baznīca palīdz iet ticības ceļu? Vai Baznīcā izjūti drošu, draudzīgu vidi? 

17. diena, 15. decembris

Kristiešu valodā vārds “Baznīca” apzīmē ne tikai liturģisku sapulci, bet arī vietējo draudzi un visu ticīgo universālo kopienu. Tomēr šīs trīs nozīmes nav šķiramas. “Baznīca” ir tauta, kuru Dievs sapulcina visā pasaulē. Tā pastāv vietējās draudzēs un īstenojas kā liturģiska, īpaši euharistiska, sapulce. Tā dzīvo no Kristus Vārda un Miesas un tādējādi pati kļūst par Kristus Miesu.
(Katoliskās Baznīcas katehisms, 752)

Šīs dienas pārdomas sagatavojusi Biruta Zaķe, 81 gadi, strādājoša pensionāre, Rīgas sv. Jēkaba katedrāles draudzes locekle, RML brīvprātīgā

Biruta Dieva klātbūtni un ticības spēku izjūt lūgšanu grupā. Kopīgā lūgšana Birutu iedvesmo lūgties arī ikdienā un dalīties ar savu ticību ar citiem. Kuri ir tie cilvēki vai kopiena, kura palīdz Tev lūgties arī ikdienā? Varbūt Adventa laiks ir iespēja beidzot sameklēt kādu lūgšanu grupu vai arī pašam uzaicināt draugus un lūgties kopā?

18. diena, 16. decembris

“Baznīca Kristū savā ziņā ir sakraments, tas ir, zīme un līdzeklis dziļākai vienotībai ar Dievu un visas cilvēces vienotībai.
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 1)

Šīs dienas pārdomas sagatavojusi Agnese Rekēviča, 39 gadi, ķirurģe, atzīst “augstāku spēku” neidentificējoties ar kādu reliģiju.

Agnese, līdzīgi kā daudzi citi cilvēki, atzīst, ka attiecības ar Baznīcu kavē stereotipi un dažādi konflikti starp konfesijām un reliģijām. Kā Tu vari liecināt citiem par Dieva klātbūtni Baznīcā? Kā kristieši var veicināt ekumenisma kustību, kas ļautu piepildīties Jēzus lūgšanai, lai visi būtu viens un pasaule ticētu, ka Jēzus ir Dieva Dēls (sal. Jņ 17: 21)?

19. diena, 17. decembris

“Visi kristieši ir aicināti uz vienotību ar Kristu, kas ir pasaules Gaisma, – ar Kristu, no kura mēs nākam, kurā dzīvojam un uz kuru tiecamies.”
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 3)

Šīs dienas pārdomas sagatavojusi Baiba Baikovska, 34 gadi, Āgenskalna baptistu draudzes aktīviste, “Spēju kustības” vadītāja, lektore, invaliditātes aktīviste.

Evaņģēlija vēsts ir domāta visiem cilvēkiem. Tāpat Baznīcā katrs var iesaistīties ar kādu savu pienesumu. Baiba norāda, ka arī viņai, neskatoties uz to, ka ir ratiņkrēslā, ir svarīgi kaut ko dāvāt kopējam labumam. Kā draudzes dzīvē un Baznīcas misijā iesaisties tu? kā tu vari iesaistīt citus? Vai tava draudze ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti?

20. diena, 18. decembris

“Baznīca, kas jau tagad ir noslēpumā klātesoša Kristus valstība, Dieva spēkā aug pasaulē redzamā veidā.”
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 3)

Šīs dienas pārdomas sagatavojusi Maija Krastiņa, 40 gadi, komunikācijas eksperte, vides aktīviste, darbojas organizācijā “Zero Waste Latvia” kā arī partijā “Progresīvie”, katole.

Maija runā par iekļaujošu, atvērtu Baznīcu. Ar kādu skatienu tu uzlūko cilvēkus sev līdzās? Kā Tev šķiet, ko Jēzus domātu par sabiedrības atstumtajiem? Kā Tu praktizē tuvākmīlestību?

22. diena, 19. decembris

[Svētais] Gars mājo Baznīcā un ticīgo sirdī kā svētnīcā (sal. 1Kor 3, 16; 6,19), Gars viņos lūdzas un apliecina, ka viņi ir pieņemtie Dieva bērni (sal. Gal 4, 6; Rom 8,15-16. 26). (Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 4)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Ainārs Ašaks, 60 gadi, kultūras darbinieks, RML brīvprātīgais.

Ainārs par Baznīcu un ticību daudz ko uzzināja caur kultūru, ar kori izpildot slavenus skaņdarbus un apmeklējot skaistus dievnamus. Kā tev sakrālā māksla palīdz iepazīt ticību? Kā skaistums, ko atklāj māksla, mūzika, arhitektūra var palīdzēt šodien cilvēkiem atklāt Dieva skaistumu?

23. diena, 20. decembris

Svētās Baznīcas noslēpums atklājas pāšā tās dibināšanā. Kungs Jēzus savu Baznīcu sāka veidot, sludinot Labo Vēsti – to, ka atnāks Dieva Valstība, kas kopš gadu simtiem bija apsolīta Rakstos.
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 5)

Šīs dienas pārdomas sagatavojusi Linda Ulāne, 33 gadi, darbojas biedrībā “Radi Vidi Pats”, dakteris klauns, brīvprātīgā Liepājas cietumā, lasīšanas klubiņu vadītāja, neidentificējas ar nevienu reliģiju.

Linda atzīst, ka ir ticīga, viņa tic lūgšanas spēkam, kā arī piedzīvo attiecības ar kaut ko lielāku par sevi, tomēr viņa neidentificējas ar Baznīcu, jo tā ir likusies garlaicīga. Kā Baznīca un tu varētu efektīvāk liecināt par Dieva klātbūtni Baznīcā? Kā mēs labāk varam komunicēt to, ka katrs ir laipni gaidīts Baznīcā?

24. diena, 21. decembris

Kristībā mēs līdz ar Viņu (Kristu) esam apbedīti nāvei (..) un, ja mēs esam kļuvuši līdzīgi Viņam nāvē, tad būsim Viņam līdzīgi arī augšāmceļoties.
(Pāvila vēstule romiešiem 6:4 – 5)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Jānis Kļaviņš, 43 gadi, producents, “Forte Production” īpašnieks, Rīgas Vissvētās Trīsvienības draudzes loceklis.

Jānis apmeklē svētdienas dievkalpojumus, kuros izvērtē padarītos darbus un lūdz svētību turpmākajām gaitām. Tāpat svētdienas dievkalpojums Jānim ir iespēja lūgt par citiem cilvēkiem: savu ģimeni, tiem, kas cieš un kuriem ir grūti. Kāda ir tava lūgšana? Par ko esi pateicīgs? Ko tu lūdz?

25. diena, 22. decembris

Kristus mīl Baznīcu kā savu Līgavu, kļūdams par paraugu vīram, kas mīl savu sievu kā paša miesu (sal Ef 5: 25 – 28).
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 7)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Jānis Ūdris,76, rakstnieks, Rīgas Lutera draudzes loceklis, RML brīvprātīgais.

Atmodas laikā Jāni uzrunāja mācītāja Jura Rubeņa uzruna, kas iedvesmoja tautu pārvērtēt vērtības un pieņemt lēmumus par labu tautas brīvībai. Kādi cilvēki ir iedvesmojuši tevi?

26. diena, 23. decembris

“Tāpat kā Kristus pestīšanas darbu ir veicis nabadzībā un vajāšanās, arī Baznīca ir aicināta iet šo pašu ceļu, lai sniegtu cilvēkiem pestīšanas augļus. (..) Lai īstenotu savu sūtību, Baznīcai gan ir nepieciešami cilvēciski līdzekļi, taču tā nav radīta, lai tiektos pēc pasaulīgā goda, bet lai izplatītu, arī ar savu piemēru, pazemību un pašaizliedzību. (Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 8)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Olga Dreģe, 83 gadi, Dailes teātra aktrise, Rīgas sv. Jēkaba katedrāles locekle.

Aktrise Olga Dreģe atskatās uz savu garo mūžu un redz kā ticība viņu ir pavadījusi dzīves gaitās, sākot ar mammas mācīto katehismu, dažādās grūtībās un pārbaudījumos, visbeidzot, jau tuvojoties mūžības slieksnim, ticības acīm lūgšanā spēj paraudzīties uz savu dzīves gājumu. Kur tu esi redzējis Dieva klātbūtni savā dzīvē?

27. diena, 24. decembris

“Nabadzīgajos ļaudīs un cietējos Baznīca saskata sava Dibinātāja attēlu – Kristu, kas arī bija nabadzīgs un cieta. Tā cenšas mazināt viņu postu un, kalpojot tiem, kalpot Kristum.” (Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 8)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Ance (8 gadi) un Gustavs (11 gadi) Šteinbergi 
Skolēni, patīk dziedāt un muzicēt, Valmieras katoļu draudzes locekļi.

Gustavam un Ancei patīk Baznīca, kura ir kā svētceļojuma grupa – dinamiska, draudzīga, kur lūgšanas un dievkalpojumi mijas ar savstarpēju draudzību. Bērni intuitīvi ļoti precīzi ir raksturojuši Sinodālā ceļa nozīmi Baznīcā. Kā Tu varētu palīdzēt iejusties kādam savā draudzē? Vai esi gatavs pieiet pēc katra dievkalpojuma pie kāda cilvēka un ar viņu parunāt, lai viņš vai viņa justos gaidīta tavā draudzē? Par ko tu runāsi ar šo cilvēku?

Ziemassvētki, 25. decembris

Dieva Dēls savā cilvēka dabā, ar kuru ir savienojies, ir cilvēku atpircis, uzvarēdams nāvi ar savu nāvi un augšāmcelšanos. (..) Dāvājot savu Garu, Viņš savus brāļus (un māsas), kas sapulcināti no visām tautām, mistiskā veidā ir darījis par savu Miesu.
(Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen Gentium, 7)

Šīs dienas pārdomas sagatavojis Raimonds Pauls, 85 gadi, komponists, luterānis.

Maestro Raimonds Pauls mums atgādina kādu ļoti svarīgu atziņu – Ziemassvētki nav kādi svētki, ko svinam ziemā, tie ir svētki, kuri savu jēgu iegūst tieši Baznīcā. Baznīca ir tā, kas Ziemassvētkos svin Kristus dzimšanu. Neaizmirsīsim par Kristus klātbūtni šajos svētkos! Padomā, kā tu vari labāk sastapt Kristu šodien un palīdzēt Viņu sastapt citiem!