Ar Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem noslēdzas Lieldienu laiks, bet Baznīcas liturģijā turpināsies parastais liturģiskais laiks. Tas, ka noslēdzas Lieldienu laiks, nenozīmē, ka Svētā Gara nosūtīšanas svētki noslēdz kādu posmu mūsu dzīvē un mēs varam atgriezties “vecajās sliedēs” jeb ierastajā dzīves ritmā. Nē, tieši otrādi! Svētā Gara nosūtīšanas svētki ir kā iedrošinājums ik dienu atcerēties to, kas mēs esam un kāda ir mūsu misija!

Laikā, kad Svētais Gars pirmo reizi nolaidās par mācekļiem, Jeruzalemē bija pulcējušies ticīgie jūdi, lai svinētu likuma dāvāšanu Mozum Sinaja kalnā. Tas kalpo arī kā atskaites punkts tam, ka jūdi kļūst par Dieva izredzēto tautu (sal 5.Moz 16:9-11).

Šodien mēs lasām apustuļu darbos, ka Vecās Derības notikumi kalpo kā tēli, lai saprastu Dieva pestīšanas plāna pilnību, kas noslēdzas ar Svētā Gara dāvāšanu jaunajai Dieva tautai – Baznīcai. Svētais Gars ir tas, kas mūs apvieno vienā tautā un dāvā jaunu likumu – ne tādu, kas rakstīts uz akmens plāksnēm, bet gan ticīgo sirdīs, kā to bija paredzējuši pravieši.

Svētais Gars ir klātesošs pestīšanas vēsturē jau kopš pasaules radīšanas. Mēs lasām, ka viņš kā vējš lidinās pār izplatījumu, kur top zeme ar visiem tās iemītniekiem. Apustuļu darbos mēs lasām, ka Svētais Gars nonāk pār mācekļiem, pūšot stipram vējam. Mēs arī piedzīvojam jaunu radīšanu kristības brīdī. Kristībā mēs saņemam Svēto Garu, kas ir Dieva gars un kurš mums dod privilēģiju kļūt par jaunu radību – par Dieva bērnu!

Vai Tu atceries savu kristību datumu?

Pāvests Francisks bieži atgādina kristiešiem atcerēties un svinēt savu kristību dienu, jo tā ir diena, kad Tu piedzīvo jaunu, pārdabisku dzimšanu! Tā ir diena, kurā Tu saņem Dieva Garu. Garu, kurš rada no nekā. Garu, kurš Tev atklāj Dieva klātbūtni un rūpes Tavā dzīvē. Garu, kurš Tev palīdz atpazīt Dieva gribu un to izpildīt.

Visu Lieldienu laiku mēs lasījām Jēzus apsolījumus, ka viņš dos Svēto Garu, kas mums palīdzēs atcerēties un saprast visu, ko viņš ir sacījis. Kad apustuļi saņem Svēto Garu, viņi drosmīgi dodas sludināt Jēzus Evaņģēliju visiem cilvēkiem, atklājot ikvienam, ka Dievs ir nācis pasauli glābt, ne pazudināt, un neviens nav izslēgts no šīs mīlestības.

Arī mēs saņemam Svēto Garu, kas mūs iedvesmo būt par Labās Vēsts misionāriem un nest to tiem, kas mums ir līdzās. Tas notiek Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas brīdī. 

Vai Tu atceries, kad saņēmi iestiprināšanas sakramentu?

Tas Tevi stiprina un iedvesmo turpināt Jēzus misiju – sludināt Evaņģēliju – Dieva labo vēsti – visai pasaulei saskaņā ar savu aicinājumu.

Vasarsvētkos varam īpašu uzmanību pievērst šiem diviem sakramentiem – kristībai un iestiprināšanai. Šie svētki atgādina par mūsu identitāti un misiju, kas izriet no abiem sakramentiem. Kristībā mēs kļūstam par Dieva bērniem! Savukārt iestiprināšanā mēs tiekam sagatavoti uzdevumam. Kristībā mēs kļūstam par Kristus miesas locekļiem. Šo Ķermeni saucam par Baznīcu. Iestiprināšanā Jēzus mums uztic uzdevumu piedalīties viņa pasaules glābšanas misijā.

Pāvests Jānis Pāvils II savā dokumentā Christifideles Laici atgādina, ka Baznīca pastāv, lai sludinātu. Tai ir jāsludina nevis tāpēc, ka tai būtu jārūpējas par noteiktu locekļu skaitu, bet gan tāpēc, ka to pieprasa ikviena cilvēka cieņa – katrs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības un katram ir tiesības uzzināt par šo milzīgo cieņu, ko mums piešķir Dievs.

Tā kā katrs no mums ir daļa no Baznīcas, Tu un es, tad tas ir mūsu uzdevums – atklāt vispirms pašiem, un dalīties ar citiem ar šo labo vēsti par mūsu dievišķo izcelsmi un lielisko glābēju!

Vai Tu ikdienā apzinies savu cieņu un vērtību? Vai Tu spēj to saskatīt arī citos? Un kāda ir Tava misija? Vai Tu jūti līdzatbildību Baznīcas misijā? Kā tā izpaužas?

Svētā Gara nosūtīšanas svētkos aicinu Tevi piesaukt svēto Garu, sākt ar to veidot attiecības ikdienā, atklāt tā varenību un spēku ik mirkli. Lai šie svētki nav noslēgums, bet gan sākums draudzībai, kas pilnveidojas dzīves garumā un palīdz Tev atcerēties savu vērtību un aicinājumu un nest daudz daudz augļu!

Priecīgus svētkus!

Pr. Pēteris Skudra
Radio Marija Latvija direktors