Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! /Jes 41:10/

Kungs mums dod un māca mums dalīties tajā, ko Viņa žēlastībā saņemam. Šim aicinājumam ir atsaukušies tūkstošiem, desmitiem un simtiem tūkstošu cilvēku pasaulē un Latvijā. Tieši pateicoties tam, mums visiem ir šī dāvana no Dieva – Radio Marija Latvija. Pateicība Dievam!

Esam sagatavojuši atskaiti par ienākumiem, kurus radio saņem no ziedotājiem Latvijā un arī kā atbalsta ziedojumu no klausītājiem citur Eiropā un citiem ienākumiem (no projektiem un tml). Atskaitē atspoguļojam arī ziedojumu izlietojumu radio darbības nodrošināšanai.

Atskaiti papildināsim katru mēnesi ar aktuālo iepriekšējā mēneša informāciju, lai katram klausītājam, ziedotājam un jebkuram labas gribas cilvēkam sniegtu iespēju iepazīties ar ieņēmumu un izdevumu struktūru.

Atskaiti skatīties šeit.

Tie lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērniem. Viņi lai nes pateicības upurus un sludina ar prieku Viņa darbus./Ps 107:21-22/

Un mēs pateicamies …cik tālu spējam just, cik zemu noliekties Dieva un Viņa bērnu priekšā… Lai Dievam slava un pateicība!

Pateicas arī klausītāji:

“Reiz, vīru rekolekcijās Dons Tērbits atsaucās uz Maleahija grāmatas 3:10, “pienesiet desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī […] un pārbaudiet Mani tai lietā” un tā ir taisnība. Esmu cieši ieticējis un sekoju šim piemēram jau gadiem. Atdodu pilnu desmito tiesu un krīzi savā ģimenē neesmu jutis. Kad apkārt cilvēki zaudēja darbus, biznesi bruka, es turpināju iesākto un bēdu nepazinu…jo turējos pie sava – desmito tiesu, atdodot Kungam. Un Kungs svētī manu ģimeni un  manu darbu, un vairotā augļus. Slava Kungam!” /klausītājs&ziedotājs/

 

Sagatavoja: J.Ozoliņa