Pavisam nesen noslēdzās pasaules ģimeņu tikšanās Īrijā. Šī bija pēc kārtas devītā pasaules ģimeņu tikšanās, un no visām šī ir bijusi vislielākā. 37’000 cilvēku no 116 dažādām pasaules valstīm, pat tik tālām kā Austrālija, Kanāda, Indija un Burkina Faso, bija sapulcējušies, lai svinētu ģimeni. Turklāt 6’500 no viņiem bija bērni un jaunieši, kas jaunākipar 18 gadiem, .[1]

290 eksperti, no kuriem 155 bija laji (90 sievietes un 65 vīrieši), vadīja diskusijas un teica uzrunas par plaša spektra jautājumiem, kuri skar ģimeni, sākot ar cilvēka cieņu un beidzot ar ģimeņu ieguldījumu vides aizsardzībā.

Pasaules ģimeņu tikšanās ir svētā pāvesta Jāņa Pāvila II iniciatīva. 1994. gadā pāvests lūdzu Ģimeņu pontifikālo padomi sarīkot starptautiska līmeņa pasākumu, kas pulcinātu cilvēkus no visas pasaules kopīgā lūgšanā, katehēzēs un svinībās, lai stiprinātu ģimenes un sniegtu pasaulei liecību par to, cik ģimene un laulība ir svarīga visai sabiedrībai.

Šogad pasaules ģimeņu tikšanās temats bija “Ģimeņu Evaņģēlijs: pasaules prieks” (“The Gospel of the Family: Joy for the World”).

Ko nozīmē ģimeņu Evaņģēlijs? Un kā tas var būt prieka nesējs pasaulei?

Jēzus nāca pasaulē, lai pasludinātu kādu ļoti svarīgu priecīgu vēsti (εὐαγγέλιον (euangélion) – priecīgā vests) – katrs no mums ir Dieva mīlēts un katrs esam viņa bērns. Īpašā veidā kļūšana par Dieva bērnu notiek kristības sakramentā, kad mēs visi tiekam apvienoti vienā Dieva ģimenē, kur Dievs mums ir par Tēvu un Baznīca – māti.

Savu uzdevumu sludināt labo vēsti Jēzus pēc augšāmcelšanās uzticēja saviem mācekļiem (visiem! Ne tikai apustuļiem). Droši vien katrs no mums zin, ka Svētie Raksti mums piedāvā četras īpašas grāmatas par Jēzus dzīvi un viņa vēsti pasaulei. Šīs grāmatas mēs saucam Jēzus vests vārdā – par Evanģēlijiem, jo tie vistiešākā veidā apraksta Jēzus darbību. Mēs zinām Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa Evaņģēliju, bet no kurienes Baznīcai uzradies Ģimeņu Evaņģēlijs?!

Iepriekš jau pārrunājām, ka Jēzus savu misiju sludināt labo vēsti ir uzticējis Baznīcai – tātad katram no mums. Un īpaša loma Evanģēlija pasludināšanā ir ģimenēm. Tās Evaņģēliju nepieraksta uz papirusa, bet gan atspoguļo to ar savu klātbūtni sabiedrībā.

Centrālā Evaņģēlija vēsts ir mīlestība, piedošana un prieks, ko tā dāvā. Un ģimenes ir tās, kurās šie elementi ir klātesoši ikdienā. Ģimene ir Kristus Evaņģēlijs, jo laulātie, kuri apsolījuši viens otru mīlēt līdz mūža galam, ar savu uzticibu savam solījumu kļūst par simbolu, par ikonu Dieva uzticībai saviem solījumiem, savai derībai ar cilvēci. Ģimene ir tā vieta, kur, piedzīvojot dažādas grūtības un cilvēciskas vājības, mēs varam kļūt par lieciniekiem piedošanai, kas ienes mieru un kļūst par simbolu Dieva piedošanai katram no mums, kurš to lūdz.

Pāvests Francisks ģimeņu tikšanās noslēguma Misē norādīja, ka “ģimenes ir priviliģēta vieta un efektīvs līdzeklis” labās vēsts sludināšanai ikvienam”. Un šī mīlestība, kas piedzīvota savstarpējā uzticībā nes tik daudz prieka!

Uzrunājot kādu pāri, kas pie viņa vērsās ar jautājumu Marijas katedrālē Dublinā, pāvests sacīja, ka šodien mēs esam pieraduši pie pārejošām lietām, kas ilgi nepastāv un ko mēs vienkārši izmetam. Šāda kultūra, kur viss ir pārejošs un aizstājams, nespēj cilvēkos radīt prieku un piepildījumu, kļūt nobriedušiem. Savukārt laulātie, kuri ar Dieva žēlastību paliek uzticīgi viens otram kā priekos, tā bēdās, nes cilvēkiem iedrošinājumu un cerību, ka ir kaut kas, kas var būt pastāvīgs, nemainīgs un dāvā mums pastāvīgu drošības sajūtu. Tā ir mīlestība!

Ģimeņu tikšanās laikā tika pārrunāti daudzi ar ģimeni saistīti jautājumi. Tomēr visspēcīgāk uzrunā liecinieki. Vairākas ģimenes uzrunāja pāvestu un tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules, lai dalītos savā pieredzē. Mēs varējām ieklausīties pārī no Kanādas, kas ir kopā jau 54 gadus. Viņi, izaudzinājuši četrus bērnus, šobrīd dalās ar savu pieredzi ar saviem 13 mazbērniem. Mēs varējām sastapt ģimeni no Burkina Faso, kura, neskatoties uz izputinātu ģimenes biznesu, spēj dāvāt piedošanu savam dēlam, kurš aizbēga no mājām. Ģimene no Īrijas dalījās ar aizkustinošu stāstu par to, kā laulība un atvērtība jaunai dzīvībai palīdzēja mātei atbrīvoties no narkotiku atkarības. Savukārt ģimene no Indijas dalījās ar savu ģimenes ieradumu atlikt visus sociālos medijus un darbus malā, lai ģimenes lokā dāvātu viens otram kvalitatīvu laiku.

Dzirdot visus šos piemērus mēs varam secināt, ka ģimenes dzīve nav viegla. Kā pāvests Francisks saka: “Nav ideālu ģimeņu. Tās nenokrīt no debesīm.” Bet mēs arī varam redzēt, ka laulības sakramenta spēkā ar Dieva žēlastību nevienas grūtības nav tik lielas, ka mēs tās nespētu pāvarēt. Un kāds ir gandarījums un prieks, kad atskatamies uz kopā paveikto un kādus augļus tas ir nesis.

Šī ģimeņu tikšanās un pāvesta klātbūtne Īrijā mums parāda, cik ģimenei ir izšķiroša loma Dieva plānā. Tā ir vieta, kur mēs iepazīstam Dievu, mācamies mīlēt, piedot un uzticēties, kur atklājam savu aicinājumu. Ģimene, kura, neskatoties uz grūtībām un ārbaudījumiem, paliek uzticīga savam aicinājumam, kļūst par dzīvu Evaņģēlija grāmatu, kurā varam lasīt par Dieva mīlestību, piedošanu un uzticību.

Pāvests Francisks mēdz atgādināt, ka ģimene ir visefektīvākā pretinde individuālismam un nomāktībai, ko tas rada. Ģimene ir vieta, kurā mēs varam atklāt, cik daudz prieka un laimes dod mīlestība un iespēja dalīties ar to.

Pirms noslēdzu šo refleksiju par Ģimeņu tikšanos Dublinā, vēlos piebilst vēl kādu lietu. Latvijā Baznīcā bieži dzirdam lūgšanas par aicinājumiem. “Kaut mums būtu daudz aicinājumu,” ir vārdi, ko nereti varam dzirdēt sarunās un lūgšanās. Un visiem automātiski ir skaidrs, ka runa ir par priesteriem un konsekrētām personām.

Vēlos pievērst Tavu uzmanību, lasītāj, ka šis nav vienīgais aicinājums Baznīcā. Cilvēki Baznīcā neiedalās “parastajos” un “aicinātajos”. Katrs no mums ir radīts ar īpašu aicinājumu. Laulības dzīve arī ir aicinājums.  Turklāt, tas ir viens no svarīgākajiem aicinājumiem, jo, ja nebūs ģimeņu, ja nebūs pāru, kuri saviem bērniem mācīs uzticēšanās, piedošanas un upura nozīmi, tad kur gan lai rodas upurgatavi jaunieši, kas ir gatavi ziedot sevi, savu ģimeni, lai kalpotu citiem? Patiesi autentiski un svēti aicinājumi uz garīgo kārtu un priesterību var nākt tikai no ģimenēm, kas ir uzticīgas savam aicinājumam liecināt par Dieva neizsīkstošo mīlestību, kas nepieviļ.

Tāpēc, ja mēs gribam, lai Latvijā un citur pasaulē Baznīcā netrūktu labu un svētu priesteru, tad aicinu vairāk lūgties par stiprām, svētām, uzticīgām ģimenēm, kuras Svētā Gara stiprinātas dara klātesošu Dieva mīlestības noslēpumu mūsu vidū.

Arī Radio Marija Latvija cenšas darītt visu, lai ar savu kalpojumu atbalstītu ģimenes dažādās tās stadijās un situācijās. RML ēterā cenšamies rūpēties par to, lai dažādas paaudzes var satikties, lai vecākā paaudze var dalīties ar savu dzīves pieredzi, lai jaunākā paaudze varētu iepriecināt vecākos cilvēkus ar savu enerģiju un entuziasmu, lai vientuļie vecāki nejūtas atstāti vieni savā situācijā, lai vecākiem ir iespēja uzkrāt pieredzi bērnu audzināšanā, lai laulātie varētu saņemt atbalstu paliekot uzticīgiem viens otram. Bet pāri visam RML ēterā nemitīgi izskan lūgšana par ģimenēm Latvijā un pasaulē.

Dievs, svētī mūsu ģimenes!

 

Piedāvāju oficiālo 2018. gada pasaules ģimeņu tikšanās lūgšanu:

Dievs, mūsu Tēvs, mēs esam brāļi un māsas Jēzū, Tavā Dēlā, viena ģimene Tavas mīlestības garā. Svētī mūs ar mīlestības prieku. Dari mūs pacietīgus un laipnus, maigus un dāsnus, spējīgus uzņemt tos, kuri ir trūkumā.

Palīdzi piedzīvot Tavu piedošanu un mieru. Sargā visas ģimenes ar savu gādīgo mīlestību, īpaši visus tos, par kuriem mēs šobrīd lūdzamies (klusuma brīdī pieminam tos, kurus nesam savā sirdī).

Vairo mūsu ticību, stiptini cerību, uzturi mūs drošībā savā mīlestībā, palīdzi mums būt vienmēr pateicīgiem par dzīvības dāvanu, kurā visi dalāmies. To mēs lūdzam caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

Marija, mūsu māte un paraugs, lūdz par mums. Svētais Jāzep, tēvs un sargātāj, lūdz par mums. Svētie Joahim un Anna, lūdziet par mums. Svētie Luī un Zēlija Martēni, lūdziet par mums.

 

Šeit Tu atradīsi noderīgus linkus, kur vari iepazīties ar pāvesta vēstījumu ģimenēm:

https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2018-08/apustuliskais-celojums-irija-sveta-mise.html

https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2018-08/apustuliskais-celojums-irija-sveta-mise0.html

https://www.worldmeeting2018.ie/en/Connect-With-Us/Videos

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180825_dublino-irlanda-cattedrale.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180825_dublino-irlanda-centro-accoglienza.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180825_dublino-irlanda-festafamiglie.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus-irlanda_20180826.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180826_omelia-dublino.html#HOMILY_

Pr. Pēteris Skudra
Radio Marija Lavija programmas direktors

Fotogrāfijas: Baiba un Dainis Stikuti

[1] Pēc organizatoru sniegtās informācijas iepriekšējā Pasaules ģimeņu tikšanās reizē Filadelfijā bija sapulcējušies aptuveni 17’000 cilvēku