Adventa trešajā svētdienā tiekam aicināti priecāties par drīzo Pestītāja atnākšanu. Mēs dzirdam arī Jāņa Kristītāja liecību un, turpinot virzīties pretī Kungam, vesperēs sveicam Viņu kā Gudrību pirmajā no lielajām O-antifonām: O Sapientia!

Jānis Kristītājs ir liecinieks, kurš apzinās savu pravieša sūtību un pazemīgi to pieņem, visdrīzāk apzinoties visus riskus, kas ar to ir saistīti. Svētais Gregors Lielais palīdz saprast šo sūtību, rakstot, ka «tradicionāli antīkajā pasaulē, ja kāds atteicās precēt tam apsolīto līgavu, viņam vajadzēja atraisīt sandales tam, kurš tika izraudzīts par jauno līgavaini.» Svētais pāvests turpina: «Vai tad Kristus nav sevi atklājis kā svētās Baznīcas Līgavainis? … bet, tā kā ļaudis domāja, ka Jānis varētu būt Kristus – to Jānis pats noliedz – viņš paziņo, ka nav cienīgs atraisīt tā sandales, it kā skaidri pasakot: ‘es nepiedēvēju sev līgavaiņa vārdu’» (Homiliae XL in Evangelia, VII).

Jānis Kristītājs savos vārdos un ar savu piemēru palīdz mums drošāk rīkoties, labāk izprotot un uzņemot cilvēktapšanas noslēpumu, atklājot, ka patiesa un ilgtspējīga prieka noslēpums ir mūsu spējā radīt otram telpu, nebaidoties pazaudēt savu vietu un prestižu, nebaidoties tikt cita aizēnotam vai pat aizmirstam. Vai tā nav gudrība, ko mums māca īstā Gudrība — pats Jēzus?

«Ak, Gudrība, kas izgāji no Visaugstā mutes, sniedzoties no vienas pasaules malas līdz otrai, un visu kārto ar saldmi un spēku: nāc, māci mums vieduma ceļu». Jēzus ir Tēva Gudrība, – tas, kurš saskaņā ar apustuļa Pāvila vārdiem „ir kļuvis gudrība un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa” (1 Kor 1,30), novedot līdz pilnībai Likumā, Praviešos un Gudrības rakstos klātesošo Izraēļa cerību. Viņš ir darbīgais Vārds, kas izgājis no Tēva mutes, Viņa pasludinātais mīlestības Vārds, kas atskanējis pār visu radību, kļūstot par visa pastāvošā iesākumu un piepildījumu.

«Nāc, Kungs Jēzu!» Viņš nāk, lai tava un mana sirds ielīksmotos no jauna.

Mihails Volohovs
Liepājas diecēzes priesteris,
RARZI Baznīcas vēstures un patroloģijas pasniedzējs

Klausies pārdomas, ko katrai dienai sagatavoja priesteris Mihails Volohovs. Ja tu vēlies saņemt pārdomas savā e-pastā, aizpildi šo pieteikuma formu.

Adventa III nedēļas svētdiena, 17.decembris

Rakstu vieta: “Vienmēr priecājieties Kungā! Vēlreiz saku: priecājieties! Jo Kungs ir tuvu.” /Flp 4:4-5/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari priecāties par mazajām un vienkāršajām lietām savā ikdienā.

Adventa III nedēļas pirmdiena, 18.decembris

Ak, Kungs, Israēļa nama vadoni, kas esi parādījies Mozum degošajā krūmā un Sinajā esi devis viņam likumu: nāc, atbrīvo mūs ar spēcīgu roku. /18. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari vēlreiz ielūkoties savā vēsturē tās kopveselumā, nevis tikai lasot laimīgās beigas. «Dievs arī uz līkām līnijām raksta taisni» (Pols Klodēls).

Adventa III nedēļas otrdiena, 19.decembris

Ak, Jesses atvase, kas pacelies kā zīme pār tautām: tavā priekšā klusē zemes karaļi un tautas tevi piesauc: nāc, atbrīvo mūs, jel nekavējies. /19. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tev ir iespēja ieraudzīt un novērtēt dāvanu un aicinājumu dažādību kopienā, kurai piederi.

Adventa III nedēļas trešdiena, 20.decembris

Ak, Dāvida Atslēga, Israēļa nama scepteris, kas atver, un neviens nevar aizslēgt, aizslēdz, un neviens nespēj atvērt: nāc, atbrīvo ieslodzīto, kurš sēž tumsības un nāves ēnā. /20. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari pārdomāt, kā un kādus jautājumus tu uzdod Dievam: neticības un skepticisma raisītus vai arī ilgu un dzīvības piepildītus.

Adventa III nedēļas ceturtdiena, 21.decembris

Ak, Ausekli, mūžīgās gaismas spozme un taisnības saule: nāc un atbrīvo tos, kuri sēž tumsības un nāves ēnā. /21. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari salīdzināt savus plānus ar Dieva plāniem un izdarīt labojumus.

Adventa III nedēļas piektdiena, 22.decembris

Ak, tautu Karali un viņu gaidītais, stūrakmens, kas apvieno abus vienā: nāc un glāb cilvēku, ko veidoji no zemes. /22. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tev ir iespēja radīt savu personīgo Magnificat – pateicības un paļāvības himnu Dievam.

Adventa III nedēļas sestdiena, 23.decembris

Ak, Emānuel, mūsu karali un likumdevēj, tautu cerība un to Glābēj: nāc un glāb mūs, Kungs, mūsu Dievs. /23. decembra vesperu Magnificat antifona/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari vēlreiz ieskaitīties savā šaurajā vēsturē un mēģināt ieraudzīt Dieva klātbūtni tajā.