Pārliecībā, ka kristiešu atbildei uz šodienas izaicinājumiem Latvijai ir jābūt kopīgai un mērķtiecīgai lūgšanai, Radio Marija Latvija Tevi aicina uz lūgšanu nakti jau šo piektdien.

Šo piektdien, 8. decembrī, sākot no plkst. 20:00 līdz 01:00 naktī, atbilstoši savām iespējām esi aicināts pievienoties lūgšanā par Latviju. Radio Marija Latvija šajā laikā piedāvā īpašu lūgšanu nakts programmu, līdz sezonas beigām aicinot šādi tikties reizi mēnesī.

Nopietnu izaicinājumu, kas apdraud Latvijas nākotni, ir daudz:

 • Demogrāfijas jomā – dramatiski negatīvais iedzīvotāju dabiskais pieaugums, mirušo skaitam jau ilgstoši pārsniedzot dzimušo skaitu; zemākie dzimstības rādītāji pēdējo 100 gadu laikā.
 • Baznīcā – aicinājumu trūkums un arvien tukšāki dievnamu soli.
 • Garīgi – atkrišana no Dieva un Viņa vērtībām sabiedrībā; okultisms.
 • Valsts drošības jomā – Krievijas agresija Ukrainā un neslēptas impēriskās ambīcijas arī Baltijas virzienā; hibrīdkara draudi.

Šie ir tikai daži no nopietniem izaicinājumiem mūsu valsts turpmākajai pastāvēšanai. Kā lai uz to raugāmies mēs, kristieši?

Piedāvāju 4 svarīgus punktus:

 1. Nešaubies, ka Dievam ir risinājums!

Nekādā ziņā neļaujies pesimismam un izmisumam! Dievs ir lielāks par jebkuriem apstākļiem. “Dievam nekas nav neiespējams” (sal. Lk 1,37). Tici, ka tas attiecas gan uz minētajiem, gan citiem izaicinājumiem!

2. Ņem vērā, ka Dieva risinājums nenāk automātiski!

Saglabājot optimistisku skatījumu, nedrīkstam sevi mierināt ar viltus cerību, ka sarežģījumi gan jau kaut kā atrisināsies paši no sevis. “Jūs nesaņemat tādēļ, ka nelūdzat”, raksta sv. Jēkabs (Jēk 4,2b). Dievs Svētajos Rakstos, piemēram, neaicina Jeruzalemes atdzimšanu gaidīt pasīvi kā kaut ko garantētu un pašaprotamu. Viņš aicina uz proaktīvu nostāju. Lūdzējus, kas garīgi uzņemas atbildību par Svēto pilsētu, Viņš salīdzina ar sargiem uz mūriem, kuriem dienām un naktīm ir jābūt lūgšanu nomodā līdz pat Dieva atbildei:

“Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti.” Jūs, kam jādomā par To Kungu, neliecieties mierā un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes (Jes 62,6-7).

3. Kopīga, mērķtiecīga un ilgstoša lūgšana var mainīt vēsturi

Mūsu cilvēciskie centieni saprātīgu politisku, ekonomisku vai militāru risinājumu meklējumos Latvijas nākotnei nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr tie var izrādīties neauglīgi, ja ir šķirti no garīgās dimensijas: Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā (Ps 127, 1).

Svētajos Rakstos ir daudz piemēru tam, kā kampaņveidīga un dedzīga lūgšana atraisa Dieva risinājumu pat vislielākajos izaicinājumos. Nereti novērsts militārs uzbrukums, uzvara pār pretinieku, vai arī cita tautai draudoša posta atvairīšana Bībelē ir dedzīgas lūgšanas un grēku nožēlas rezultāts (sal. Jon 3,5-10, 2 Ķēn 20, 5-6, 2 Laiku 7,14, Apd 12,1-11 u.c.). Piemērus tam, kā Dieva vaiga meklēšana krīzes situācijās maina vēstures trajektoriju, varam atrast arī turpmākajā vēsturē. Visbeidzot šī doma caurauž arī Fatimas Dievmātes vēstījumu.

4. Ir pienācis laiks pacelt lūgšanu par Latviju jaunā līmenī

Šī brīža laika zīmes liecina: mēs vairs nedrīkstam samierināties ar lūgšanu par mūsu valsti līdzšinējā līmenī! Diemžēl vairs nepietiek nedz ar privātu lūgšanu, nedz īsa aizlūguma iekļaušanu Mises vispārējās lūgšanas laikā. Vairs nepietiek arī ar ekumenisko dievkalpojumu Valsts svētkos. Tas viss ir ļoti labi un ir jāturpina! Un tomēr minētie un citi izaicinājumi Latvijai būtu jāuztver kā trauksmes zvans, kas vēstī: ir pienācis laiks garīgi uzņemties atbildību par mums Dieva uzticēto zemi pavisam jaunā intensitātē. Ir jākļūst par sargiem uz mūriem, kas necieš klusu ne dienu ne nakti (sal. Jes 62,6).

Ko tas nozīmētu praktiski?

Lūk, daži piemēri, kā šī lūgšanu mobilizācija varētu izpausties Latvijas draudzēs, kopienās un citur:

 • Regulāras Svētās Mises vai dievkalpojumi par Latviju
 • Adorācijas vai slavēšanas nodomā par Latviju
 • Lūgšanu naktis
 • Gandarīšanas dievkalpojumi draudzēs (Svētie Raksti liecina, ka kolektīva grēku nožēla ir būtiska atslēga garīgai atdzimšanai un Dieva svētībai tautai. Sal. 2 Laiku 7, 14)
 • Privātas vai kopīgas gavēņa dienas par Latviju
 • Ekumeniski dievkalpojumi un aizlūgumi
 • Lūgšanas par Latviju iekļaušana personiskajā lūgšanā, lūgšanu grupās vai kopienās
 • Aicinājumi un iedrošinājumi no draudzes kancelēm lūgt par Latviju
 • Svētceļojumu veltīšana šajā nodomā attiecīgajā sezonā
 • Tematiskas krustaceļa lūgšanas par Latviju Lielā Gavēņa laikā
 • Kopīgi Rožukroņa lūgšanas gājieni pa Latvijas pilsētām
 • Atkārtota Latvijas veltīšana Marijas Bezvainīgajai sirdij vienlaicīgi visā Latvijā, kā arī mūsu zemes veltīšana Jēzus Svētajai Sirdij.

Pūtiet taures Ciānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu!
Savāciet vienuviet visu tautu, svētījiet draudzi, sapulciniet tautas vecajus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus! Līgavainis lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojamās telpas!
Lai priesteri, Tā Kunga kalpi, stāv raudādami starp Tempļa priekštelpu un altāri un lai saka: saudzē un žēlo, ak, Kungs, Savu tautu, neatstāj kaunā Savu mantojumu, lai citas tautas pār to nevaldītu zobodamās! Kādēļ Tu gribi atļaut, lai tautas par to saka cita citai brīnīdamās: kur tad nu ir viņu Dievs?
Tad Tas Kungs stingrā apņēmībā iestājās par Savu zemi un pasargāja no iznīcības Savu tautu (Jl 2, 15-18).

Šī laika zīmes liecina – kopīga, mērķtiecīga, vienprātīga un ilgstoša lūgšana kā atbilde uz izaicinājumiem Latvijai šobrīd ir neatliekama. Turklāt ir pienācis laiks no idejas pāriet darbībā.

Ņemot vērā minēto, Radio Marija Latvija turpmāk aicina uz lūgšanu nakti par mūsu valsti reizi mēnesī. Tuvākā lūgšanu nakts par Latviju notiks jau piektdien, 8. decembrī.

Programmā:

20:00 Lūgšanu nakts ievads – uzruna

21:00 Kompletorijs

21:20 Pauze (Vatikāna radio raidījumi)

22:00 Slavēšana tiešraidē (vada Digna un draugi)

23:00 Spontāna lūgšana kopā ar klausītājiem

00:00 Rožukronis par Latviju kopā ar klausītājiem

00:50 Lūgšanas noslēgums

Aicinām iesaistīties ēterā ar savu lūgšanu par Latviju, zvanot tiešraidē uz studijas tālruni 67 696 131, vai arī rakstot SMS vai Whatsapp ziņas uz tālruni 266 77 272. Lūgšanai varēs sekot līdzi arī Radio Marija Latvija Facebook lapā, kā arī Youtube kanālā.

Esmu pārliecināts, ka lūgšanai par Latviju nav jāpaliek tikai Radio Marija iniciatīvas ietvaros. Ceru, ka šīs lūgšanu naktis ēterā kalpos kā ierosme lūgt par Latviju arī draudzēs, lūgšanu grupās un kopienās, kļūstot par stihisku kustību, kas izriet no mīlestības uz Dievu, uz mūsu valsti, kā arī no dedzīgas vēlmes redzēt mūsu zemi atdzimušu Dievā. Ticu, ka šādas kustības rezultātā pār Latviju panīkuma un posta vietā nāks Atmoda!

Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi (2 Laiku 7, 14)

Dievs, svētī Latviju!

Māris Veliks                                                                            2023. gada decembrī